Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Политика
Популярно

Община Кирково набира предложения за членове на Съвета на децата

Община Кирково стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Чрез създаването на Съвета на децата ДАЗД направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел – възможност за пряк диалог с децата.

Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите, съгласно описаните критерии.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години и да отговарят на Необходимо да отговарят на следните критерии, като активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта, възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Изисквания към деца бежанци: Детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Всяко дете може да кандидатстват по едно от следните направления:

1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители / доброволци в социални услуги за деца.

4. Индивидуални кандидатури.

Документите се подават в община Кирково, както и по електронен път на email: obrazovanie_kirkovo@mail.bg. Срок за подаване на документите: до 24 май 2023 г.

Комисия, назначена от Кмета на общината, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение в срок до 30 май 2023 г.

За повече информация – тел. 03679 39-71

Източник: www.kirkovo.bg

Подобни публикации

Back to top button